ALOITUSPAKKAUS KIRAMI KLOORIPOHJAINEN

ALOITUSPAKKAUS KIRAMI KLOORIPOHJAINEN

KIRAMI

Klooripohjaiset kemikaalit uima-altaan tai pienemmän altaan hoitoon. Näppärässä pakettissa shokkikloori 1 kg, monitehotabletti 1 kg, levätuho 1 l, pH- 1,5 kg, pH+ 1 kg, tablettiannostelija, allastesteri ja käyttöohjeet.


94,90 € / kpl

Hinta verkkokaupassa

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 500857269
  • EAN-koodi: 6430036750459

Klooripohjaiset kemikaalit uima-altaan tai pienemmän altaan hoitoon. Näppärässä pakettissa shokkikloori 1 kg, monitehotabletti 1 kg, levätuho 1 l, pH- 1,5 kg, pH+ 1 kg, tablettiannostelija, allastesteri ja käyttöohjeet.

Vaaralausekkeet

H272 Voi edistää tulipaloa; hapettava. H302 Haitallista nieltynä. H312 Haitallista joutuessaan iholle. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). Faroangivelser: H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande. H302 Skadligt vid förtäring. H312 Skadligt vid hudkontakt. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. EUH206 Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).

Pakkaus

Paino
6.7 kg
Korkeus
28.5 cm
Pituus
30.5 cm
Leveys
21.5 cm