Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Injektiohartsi ARDEX FB 1kg

ARDEX
  • EAN-koodi: 5703193001018 | Tuotenumero: 500892882

Epoksipohjainen injektiohartsi ARDEX FB soveltuu injektointiin paineellisesti tai imeyttämällä, ulko- ja sisätiloissa.

  • pakkasenkestävä

71,90 € / kpl

71,90 € / kg

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • EAN-koodi: 5703193001018
  • Tuotenumero: 500892882

ARDEX FB on epoksihartsi työsaumojen ja halkeamien täyttöön sekä kiinnikkeiden juottamiseen ja ankkurointiin betonirakenteissa. Epoksihartsia voidaan käyttää tartuntasiltana uuden ja vanhan betonin välillä. Tekniset tiedot • sekoitussuhde: A ja B -komponentit sekoitetaan keskenään • menekki: n. 300 g/jm halkeaman leveydestä ja syvyydestä riippuen n. 1 kg/m² tartuntasiltana • työaika: n. 90 min. (+20 °C) • kuormitettavuus: n. 24 h Tuotteella on hyvä tunkeutuvaisuus alustaan, eikä se värjää päällysteitä. Lue lisää tuotteesta tuotekortilta.

Tuote

Paino
1 kg
Pakkauskoko (kg)
1
Menekki (kg/m²)
1
Säilyvyysaika (kk)
12

Pakkaus

Paino
1.068 kg
Nettosisältö
1 KGM
Korkeus
13.5 cm
Pituus
13 cm
Leveys
13 cm

Vaaralausekkeet:

H302+H332 Haitallista nieltynä tai hengitettynä. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H361 Epäillään vaurioittavan sikiötä. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH205 Sisältää epoksihartseja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H302+H332 Skadligt vid förtäring och vid inandning. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H361 Misstänks kunna skada det ofödda barnet. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. EUH205 Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.