Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Liima ArmaFlex 520 0,25l

ARMACELL

Erikoisliima kaikkien joustavien Armaflex-eristeiden (paitsi HT/Armaflex ja Armaflex Ultima) työstöön.

24,50 € / kpl

98 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 501194075
  • EAN-koodi: 7612207235050

Erikoisliima kaikkien joustavien Armaflex-eristeiden (paitsi HT/Armaflex ja Armaflex Ultima) työstöön.

Vaaralausekkeet

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH208 Sisältää Kolofoni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähdysalttiin seoksen. Faroangivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor EUH208 Innehåller kolofon. Kan orsaka en allergisk reaktion. Ångor kan bilda en explosiv blandning med luft.

Pakkaus

Korkeus
0 cm
Pituus
0 cm
Leveys
0 cm