Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Paikkauslaasti Sika Mix&Go 3-40mm 1,25kg

SIKA
  • EAN-koodi: 7612894392067 | Tuotenumero: 500558189

Monikäyttöinen paikkakorjauslaasti betonille, laasteille ja kivipinnoille.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 7612894392067
  • Tuotenumero: 500558189

Sika Mix&Go on 1-komponenttinen, korkealaatuinen yleislaasti. Monikäyttöinen paikkakorjauslaasti soveltuu käytettäväksi betonille, laasteille ja kivipinnoille. Valumaton yleislaasti on helppo sekoittaa, käyttää ja työstää. Tekniset tiedot • kemiallinen pohja: Portland-sementti, polymeerijauhe, valikoidut runkoaineet ja runkoaineen lisäaineet • väri: harmaa • maksimiraekoko: 1 mm • riittoisuus: 1 pussista ~ 0,7 litraa laastia (menekki riippuu alusta epätasaisuudesta ja työstettävästä kerrospaksuudesta.) • kerrospaksuus: 3–40 mm • astia-aika: 25 minuuttia (+20 °C) • alustan ja ympäristön lämpötila: +5…+30 °C • tiheys tuore laasti ~ 2.00 kg/l (+20 °C) • puristuslujuus: ~ 30 N/mm² (28 vrk) • vetotartuntalujuus: ~ 2 N/mm² • käyttöikä: 24 kk valmistuspäivästä (avaamaton pakkaus) • varastointi: kuivassa ja viileässä • sekoitussuhde: 0,2 l vettä 1 säkkiä kohden (1,25 kg jauhetta) • rasituksen kestävä: ~ 24 tuntia (+20 °C) • sateen kestävä: ~ 5 tuntia (+20 °C) • pakkauskoko: 1,25 kg Suojaa tuore laasti liian nopealta kuivumiselta ja kosteuden haihtumiselta käyttäen normaalia sementtipohjaisten tuotteiden jälkihoitomenetelmää. Lue tuotekortilta työstöohjeet.

Pakkaus

Paino
1.26 kg
Nettosisältö
1.25 KGM
Korkeus
23 cm
Pituus
7 cm
Leveys
16 cm

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Liukoisen kromin (VI) pitoisuus ei ole suurempi kuin 0,0002% liitteen XVII 47 kohdan mukaisesti EU:n asetus 1907/2006. Tuote reagoi veden kanssa muodostaen alkalisen liuoksen. Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Innehållet av lösligt krom (VI) är inte större än 0,0002% i enlighet med bilaga XVII, punkt 47 i EU-förordning 1907/2006. Produkten reagerar mycket basiskt med vatten. Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.