Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Pohjuste Sika® Primer-3 N 1L

SIKA
  • EAN-koodi: 7612894543216 | Tuotenumero: 500195811

1-komponenttinen liuotinpohjainen pohjuste. Suunniteltu Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® and Sikasil® -tuotteille, huokoisille alustoille (kuten betoni) sekä metalleille.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 7612894543216
  • Tuotenumero: 500195811

1-komponenttinen liuotinpohjainen pohjuste on helppo työstää. Pohjuste hylkii vettä ja sillä on lyhyt kuivumisaika. Väriltään läpikuultavaa pohjuste on suunniteltu Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® and Sikasil® -tuotteille, huokoisille alustoille (kuten betoni) sekä metalleille. Tekniset tiedot • kemiallinen pohja: 1-komponenttinen liuotinpohjainen epoksipohjuste • väri: läpikuultava • säilyvyys: 1 kuukausi • varastointi: kuivassa, auringolta suojattuna +5…+25 °C • menekki: huokoiset alustat 5 m² / 250 jm, tiiviit alustat 8 m² / 400 jm • haihtumisaika: minimi 30 minuuttia • ympäröivän ilman ja alustan lämpötila: +5 °C…+40 °C Lue tuotekortilta käyttöohjeet.

Tuote

Paino
1.1 kg
Käyttö
Sisälle ja ulos
Pakkauskoko (kg)
1

Pakkaus

Paino
1.1 kg
Nettosisältö
1 LTR
Korkeus
9 cm
Pituus
23 cm
Leveys
9 cm

Vaaralausekkeet:

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla Faroangivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre. Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre. Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.