Polttoaineen säilöntäaine CRC Fuel Stabilizer 200ml

Polttoaineen säilöntäaine CRC Fuel Stabilizer 200ml

CRC

Vähentää ja hillitsee polttoaineiden pilaantumista säilyntäkauden aikana. Estää peroksidien lakan ja hartsin muodostumista polttoaineeseen. Soveltuu niin bensiinin kuin dieselinkin yhteyteen.

7,95 € / kpl

39,75 € / l

Toimitettavissa verkkokaupastaEi toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 501036041
  • EAN-koodi: 5412386031212

Vähentää ja hillitsee polttoaineiden pilaantumista säilyntäkauden aikana. Estää peroksidien lakan ja hartsin muodostumista polttoaineeseen. Soveltuu niin bensiinin kuin dieselinkin yhteyteen.

Vaaralausekkeet

H226 Syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faroangivelser: H226 Brandfarlig vätska och ånga. H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Pakkaus

Paino
0.26 kg
Korkeus
16 cm
Pituus
5.5 cm
Leveys
5.5 cm