Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Saumausvaahto PROFiPUR XXL -18...+35°C 870ml

NO BRAND
  • EAN-koodi: 6430056520100 | Tuotenumero: 501910078

Erittäin suurituottoinen pistoolivaahto monipuoliseen yleiskäyttöön, eristämiseen ja täyttämiseen. Jopa 70 litraa valmista eristevaahtoa. Kattavat sisäilmaluokitukset: M1 ja Emicode EC1 Plus.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 6430056520100
  • Tuotenumero: 501910078

Erittäin suurituottoinen pistoolivaahto monipuoliseen yleiskäyttöön, eristämiseen ja täyttämiseen. Jopa 70 litraa valmista eristevaahtoa. Kattavat sisäilmaluokitukset: M1 ja Emicode EC1 Plus. Toimii luotettavasti aina -18 °C:een lämpötilaan saakka.

Pakkaus

Paino
1.02 kg
Nettosisältö
0.87 LTR
Korkeus
33 cm
Pituus
6 cm
Leveys
6 cm

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- ja astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H315 Ärsyttää ihoa. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa ja toistuvassa altistumisessa hengitysteitse. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaatille. Asmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myösihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi). EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Repeämisvaara. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H315 Irriterar huden. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Användning av produkten kan orsaka allergiska reaktioner till personer, som redan har sensibiliserats för diisocyanater. Astmatiker och personer som lider av eksem eller hudproblem borde undvika kontakt, även hudkontakt, med produkten. Produkten ska inte användas i utrymmen med dålig ventilation, om man inte använder ett andningsskydd med ett vederbörligt gasfilter (t ex av typ A1 enligt standarden EN 14387). EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.