Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Starttisetti Cello Maxipack allasveden ylläpitoon 4,5kg

CELLO

Perustuotteet allasveden optimaaliseen ylläpitoon. Pakkauksessa: Pikakloorirae 1 kg, Levänesto Standard 1 l, pH-plus-rae 1 kg, pH-miinus-rae 1,5 kg ja 50 kpl testi-/mittausliuskoja veden pH:n, kloorin ja emäksisyyden mittaamiseen.

49,95 € / kpl

11,10 € / kg

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 502258638
  • EAN-koodi: 6438313622246

Pakkauksessa: • pikakloorirae 1 kg • levänesto Standard 1 l, pH-plus-rae 1 kg • pH-miinus-rae 1,5 kg • 50 kpl testi-/mittausliuskoja veden pH:n kloorin ja emäksisyyden mittaamiseen

Pakkaus

Paino
5.14 kg
Nettosisältö
4.5 KGM
Korkeus
28.5 cm
Pituus
39.5 cm
Leveys
10.5 cm

Vaaralausekkeet:

H302 Haitallista nieltynä. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. EUH206 Varoitus! Älä käytä yhdessä muiden tuotteiden kanssa. Tuotteesta voi vapautua vaarallista kaasua (klooria). Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH031 Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten. EUH206 Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).