Uretaanivaahto PENOSIL Max Gap Filler 750ml pilli

PENOSIL

Täyttää ja tiivistää suuremmatkin kolot. Soveltuu kaikille pinnoille. Käytettävissä ympärivuotisesti. Käyttölämpötila -10 … +30 °C.

7,90 € / kpl

10,53 € / l

Toimitus
Toimitettavissa verkkokaupastaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 501790906
  • EAN-koodi: 4743307102775

Laajeneva saumausvaahto on tarkoitettu rakojen ja kolojen täyttämiseen eri puolilla kotia. Max Gap Fillerin erinomaiset tartuntaominaisuudet tekevät siitä mainion eristeen ja tiivisteen niin puu-, betoni-, tiili-, vinyyli, teräs- kuin alumiinipinnoillekin.

Vaaralausekkeet

H302+H332 Haitallista nieltynä tai hengitettynä. H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H302 Skadligt vid förtäring. H332 Skadligt vid inandning. H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H315 rriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. EUH066 Explosivt vid eller utan kontakt med luft. EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Tuote

Paino
0.85 kg
Nettosisältö
0,75 l

Pakkaus

Paino
0.85 kg
Korkeus
34 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm