Uretaanivaahto TYTAN 65 ICE 870ml talvilaatu -20C

TYTAN

Tytan 65 ice pu-pistoolivaahdolla on erinomainen tuotto, ääni- ja lämmöneristämisominaisuudet. ICE pullo voidaan ottaa käyttöön -5C lämpötilassa. Tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Ei taivuta karmeja turpoamisen aikana.

10,50 € / kpl

12,07 € / l

Toimitus
Ei toimitettavissa verkkokaupasta

  • Tuotenumero: 502016943
  • EAN-koodi: 5902120167708

Tytan 65 ice pu-pistoolivaahto asentamiseen, tiivistämiseen, täyttämiseen ja eristämiseen. Vaahto ei pääse valumaan pystysuorilta pinnoilta. Modernin kemiallisen koostumuksen ansiosta, vaahdolla on mahdollisuus saavuttaa 40 % enemmän polyuretaanivaahtoa verrattuna normaaliin PU-Pistoolivaahtoon (750 ml). Kovettunut tuote antaa hyvät ääni- ja lämmöneristämisominaisuudet. Se on homesuojattu, kestää kylmää ja kuumaa (-60°C -+100°C) ja on kosteuden kestävä. Korkealuokkaiset TYTAN PU-vaahdot on valmistettu ISO 9001: 2000 mukaan.

Vaaralausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H332 Haitallista hengitettynä. H315 Ärsyttää ihoa. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Sisältää Kioton pöytäkirjassa tarkoitettuja fluorattuja kasvihuonekaasuja – seokseen sisältyy R152a:a, maksimi pitoisuus 0,16 kg / 0,006 tCO2eq / GWP 33. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille. Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta. EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H332 Skadligt vid inandning. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H362 Kan skada spädbarn som ammas. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Innehåller fluorerade växthusgaser som innefattas i Kyotoprotokollet – blandningen innehåller R152a, maximal halt 0,16 kg / 0,006 tCO2eq / GWP 33. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Spreja inte över oppen låga eller andra anständingskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra anständingskällor. Rökning förbjuden. Användning av produkten kan orsaka allergiska reaktioner till personer, som redan har sensibiliserats för diisocyanater. Astmatiker och personer som lider av eksem eller hudproblem borde undvika kontakt, även hudkontakt, med produkten. Produkten ska inte användas i utrymmen med dålig ventilation, om man inte använder ett andningsskydd med ett vederbörligt gasfilter. EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Tuote

Paino
0.925 kg
Nettosisältö
0,87 l

Pakkaus

Paino
1.05 kg
Korkeus
33 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm