Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Erikoiskiinnityslaasti SCHÖNOX Q6 4kg

SCHÖNOX

M1-luokiteltu, vähäpölyinen, joustava erikoiskiinnityslaasti.

  • vähäpölyinen
  • vaihdeltava koostumus
  • erittäin helppo työstää
  • pitkä avoinaika

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 502555254
  • EAN-koodi: 7612895509730

SCHÖNOX Q6 on M1-luokiteltu, vähäpölyinen, trassipitoinen, normaalisti sitoutuva ja joustava kiinnityslaasti. Kiinnityslaasti on tarkoitettu ohuiden, keskipaksujen ja paksujen laastipetien kiinnitykseen sekä juoksevaksi laastiksi. Tuote soveltuu erityisesti laattojen kiinnityksiin lattiaan ja seinään, sisä- ja ulkotiloissa. Tuotetta suositellaan keraamisille laatoille, luonnonkivilaatoille, luonnonkiville, jotka eivät ole herkkiä värjäytymiselle, sekä tasoitukseen (laastipedin paksuus 1–25 mm). Laasti soveltuu laattaa laatan päälle kiinnityksiin sisätiloissa, lattialämmityskohteisiin, märkätiloihin ja uima-altaisiin. Laastilla on vaihdeltava vesimäärä alustan ja asennustavan mukaan, vaikuttamatta kuitenkaan laastin ominaisuuksiin. Tekniset tiedot • astia-aika: n. 3 h (+20 °C) • avoin aika: n. 30 min • kerrospaksuus: 1–25 mm • kävelynkestävä: n. 12 h kuluttua • saumattavissa: n. 12 h sisällä, n. 48 h ulkona • menekki (4/6/8/10/12/15 mm hammaslastalla): n. 1,3/1,9/2,4/2,8/3,5/4,5 kg/m² • sisä- ja ulkokäyttöön • työstölämpötila: ei saa olla alle +5 °C • lämpötilan kestävyys kovettuneena: -20…+80 °C • varastointi: viileässä ja kuivassa • säilyvyys: 24 kk (avaamattomassa pakkauksessa) • pakkauskoko: 4 kg Laita SCHÖNOX Q6 -tuotetta puhtaaseen astiaan, lisää puhdasta kylmää vettä ja sekoita homogeeniseksi seokseksi. Sekoittamiseen suositellaan sekoitinta ja 600 kierrosta minuutissa. Lue työohjeet tuotekortilta.

Tuote

Paino
4 kg
Enimmäiskerrospaksuus (mm)
25
Säilyvyysaika (kk)
24
Käyttö
Sisälle ja ulos
Vähimmäiskerrospaksuus (mm)
1
Pakkauskoko (kg)
4

Pakkaus

Paino
4.027 kg
Nettosisältö
4 KGM
Korkeus
36.5 cm
Pituus
10 cm
Leveys
18.2 cm

Ympäristötiedot

GEV-EMICODE EC1 -sertifioitu
Kyllä
M1-sertifioitu
Kyllä

Vaaralausekkeet:

H315: Ärsyttää ihoa. H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä. H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Liukoisen kromin (VI) pitoisuus ei ole suurempi kuin 0,0002% liitteen XVII 47 kohdan mukaisesti EU:n asetus 1907/2006. Tuote reagoi veden kanssa muodostaen alkalisen liuoksen. Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Faroangivelser H315: Irriterar huden. H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna. Innehållet av lösligt krom (VI) är inte större än 0,0002% i enlighet med bilaga XVII, punkt 47 i EU-förordning 1907/2006. Produkten reagerar mycket basiskt med vatten. Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre. Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre. Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre