Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Korjauslaasti SCHÖNOX PL Plus seinät ja lattiat 25kg

SCHÖNOX
  • EAN-koodi: 4016447008376 | Tuotenumero: 500967036

Schönox PL PLUS on M1-luokiteltu, nopeasti kovettuva korjausmassa ja oikaisutasoite sisä- ja ulkotiloihin. Laasti soveltuu käytettäväksi lattioilla ja seinillä, oikaisuun, kallistusten tekoon ja jopa muuraukseen (esim. lasitiilet jne).

  • nopeasti kovettuva
  • joustava
  • hyvät työstöominaisuudet
  • kestää vesirasitusta

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • EAN-koodi: 4016447008376
  • Tuotenumero: 500967036

Schönox PL PLUS on M1-luokiteltu, nopeasti kovettuva korjausmassa ja oikaisutasoite sekä sisä- että ulkokäyttöön. Se soveltuu käytettäväksi lattioille ja seinille, oikaisuun, kallistusten tekoon ja jopa muuraukseen (esim. lasitiilet jne.), ja se soveltuu kerrospaksuuksille 3–30 mm. • astia-aika: n. 30 min / +18 °C • käveltävissä: n. 2 h jälkeen • päällystettävissä: Keraamisilla päällysteillä n. 2 h kuluttua, muut päällysteet n. 24 h jälkeen • kerrospaksuus: 3–30 mm • menekki: 1,4 kg/m²/mm • lujuus EN 13813: CT-C7-F3 • pakkauskoko: 25 kg Tuote on käsilevitteinen ja sitä voidaan käyttää myös uima-altaissa. Schönox PL PLUS on yleensä päällystettävissä 2 tunnin kuluttua, mutta tiiviillä materiaaleilla ja luonnonkivillä 24 tunnin kuluttua. Korjausmassalla on erittäin vähäinen materiaalimenekki kevyttäyteaineiden ansioista.

Tuote

Paino
25 kg
Menekki (kg/m²/1 mm)
1.4
Säilyvyysaika (kk)
6
Käyttö
Sisälle ja ulos
Pakkauskoko (kg)
25

Pakkaus

Paino
25.099 kg
Nettosisältö
25 KGM
Korkeus
11 cm
Pituus
46 cm
Leveys
38 cm

Ympäristötiedot

GEV-EMICODE EC1 -sertifioitu
Kyllä
M1-sertifioitu
Kyllä
Lue lisää vastuullisuudesta

Vaaralausekkeet:

H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Liukoisen kromin (VI) pitoisuus ei ole suurempi kuin 0,0002% liitteen XVII 47 kohdan mukaisesti EU:n asetus 1907/2006. Tuote reagoi veden kanssa muodostaen alkalisen liuoksen. Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Faroangivelser: H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. Innehållet av lösligt krom (VI) är inte större än 0,0002% i enlighet med bilaga XVII, punkt 47 i EU-förordning 1907/2006. Produkten reagerar mycket basiskt med vatten. Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre. Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrin-störande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre. Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endo-krinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.