Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Sika Boom-455 Stone Fix

SIKA

Pilli- ja pistoolikäyttöinen liimavaahto tiilille ja kiville. Nopeasti kovettuva. Kosteudenkestävä ja lahoamaton kovettuessaan. 750 ml painepakkaus yhdistelmäventtiilillä pistooliin tai pilliin.

Tuote ei ole ostettavissa verkkokaupasta. Katso myymäläsaatavuus ja hinta tästä.

Toimitus
Ei ostettavissa verkosta

  • Tuotenumero: 502381360
  • EAN-koodi: 7612895707136

Sika Boom®-455 Stone Fix on 1-komponenttinen polyuretaanivaahtoliima, joka voidaan levittää pillillä tai pistoolilla. Tuotteella on erittäin hyvä tarttuvuus monenlaisiin huokoisiin alustoihin. Se on suunniteltu tiilien (maapäällisten), luonnonkivien ja kevytbetoniharkkojen liimaamiseen kantamattomien seinien rakentamiseksi. Tuotteen edut: • yhdistelmäventtiili pistooliin tai pilliin • nopeasti kovettuva • kosteudenkestävä ja lahoamaton kovettuessaan • hyvä tarttuvuus moniin rakennusmateriaaleihin • kloorattu parafiiniton koostumus • 1-komponenttinen, käyttövalmis Polyuretaanivaahtoliima käytetään liimaamaan huokoiset alustat, kuten esim: • tiilet • kalsiumsilikaattilevyt • luonnonkiviharkot • kevytbetoniharkot Sika Boom®-455 Stone Fix on suunniteltu liimauksiin sisä- ja ulkotiloissa seuraavissa kohteissa: • seinät yksityisyyden suojaamiseksi • tuki- ja suojaseinät • huoneiden väliseinät Menekki • 30 mm leveä sauma, 750 ml painepakkaus, pistoolikäyttö: ~39 m • 30 mm leveä sauma, 750 ml painepakkaus, pillikäyttö: ~23 m KÄYTTÖ Alustan tulee olla puhdas, ehjä, kiinteä, öljytön, rasvaton, pölytön ja irtonaisia tai murenevia hiukkasia. Maali, sementtiliima ja muut huonosti tarttuvat epäpuhtaudet on poistettava. Mikäli alustassa tai liitettävässä materiaalissa on patteja, ne tulee poistaa. Tarttuvuuden parantamiseksi sileät alustat voidaan karhentaa hiomapaperilla tai vastaavalla. Tuote on erityisesti suunniteltu kiinnittämään huokoisia mineraalimateriaaleja, kuten tiiliä tai kevytbetoniharkkoja. Tuote kiinnittyy myös useimpiin rakennusmateriaaleihin, kuten puuhun, alumiiniin tai muihin metalleihin, ilman pohjusteita ja/tai aktivaattoreita. Epätavanomaisille alustoille suositellaan alustavaa tartuntatestiä.

Pakkaus

Paino
0.94 kg
Korkeus
34.5 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Ympäristötiedot

GEV-EMICODE EC1 -sertifioitu
Kyllä
Isosyanaatiton
Ei
M1-sertifioitu
Ei

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H373 Saattaa hengitettynä vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot: Aine/seos ei sisällä komponentteja, joilla on endokriineja häiritseviä ominaisuuksia REACH-asetuksen 57(f) tai komission delegoidun säädöksen 2017/2100 tai komission säädöksen 2018/605 mukaan 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre. Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre. Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.