Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto Sika Boom 150 Fix & Fill 500ml

SIKA

Sika Boom®-150 Fix & Fill on 1-komponenttinen, laajeneva pillivaahto. Tuote soveltuu moneen käyttöön.

  • käyttövalmis
  • helposti annosteltava
  • hyvä ääneneristävyys
  • hyvä lämmöneristyskyky.

9,20 € / kpl

18,40 € / l

Toimitus
ToimitettavissaAnna postinumero nähdäksesi toimitusvaihtoehdot

  • Tuotenumero: 502228155
  • EAN-koodi: 7612895653587

Sika Boom®-150 Fix & Fill on 1-komponenttinen, laajeneva pillivaahto. Tuote soveltuu käytettäväksi läpivientien, liitoskohtien, rakojen tiivistyksiin ja täyttöihin sekä ovi- ja ikkunakarmien tiivistämiseen ja asennuksiin. Pillivaahto soveltuu käytettäväksi myös asennuksiin ääntä, vetoa ja kylmää vastaan. Tuote soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Tekniset tiedot • pakkauskoko: 750 ml • väri: vaaleankeltainen • kemiallinen pohja: polyuretaanivaahto • käyttöikä: 12 kk valmistumispäivämäärästä • varastointi: alkuperäisessä avaamattomassa pakkauksessa kuivassa tilassa +5 °C…+25 °C. Suojattava kosteudelta, kuumudelta ja suoralta auringonvalolta. • tiheys: ~25 kg/m³ (kovettunut tuote) • laajeneminen: ~180 % • valon- ja lämmönkesto: ei pysyvää UV-kestoa, suojattava suoralta auringonvalolta • käytönaikainen lämpötila: -40 °C min. / +80 °C maks. (hetkellisesti +100 °C) • leikattavissa: ~120 minuuttia (jolloin 30 mm sauma on leikattavissa) • kosketuskuiva: ~9 minuuttia • riittoisuus (750 ml painepakkaus): ~21 m (20 mm × 50 mm saumaan) / tilavuus ~30 L Lue työkortilta työstöohjeet. Tuote ei tartu Polyeteeniin (PE), Polypropeeniin (PP), tefloniin (PTFE / Teflon), silikoniin, öljyyn, rasvaan tai irrotusaineisiin (muottiöljy).

Pakkaus

Paino
0.6 kg
Nettosisältö
0.5 LTR
Korkeus
28.5 cm
Pituus
6 cm
Leveys
6 cm

Ympäristötiedot

GEV-EMICODE EC1 -sertifioitu
Kyllä
Isosyanaatiton
Ei
M1-sertifioitu
Ei

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai ast-maoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H373 Saattaa hengitettynä vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille. Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asi-anmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi). Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Faroangivelser: H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning. Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt.Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt.Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387). Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.