Zoomaa kuvaa sormilla kosketusnäytöllä

Uretaanivaahto Sika Boom 420 Fire 750ml

SIKA

Paloluokiteltu laajeneva polyuretaanisaumavaahto pilli- ja pistoolikäyttöön.

  • paloluokitus
  • pilli- ja pistoolikäyttöön
  • käyttövalmis
  • leikattavissa ja hiottavissa

27,60 € / kpl

36,80 € / l

Toimitus
Tilaa ja noudaAnna postinumero nähdäksesi lähimmät myymälät

  • Tuotenumero: 502306912
  • EAN-koodi: 7612895552682

Sika Boom®-420 Fire on 1-komponenttinen, paloluokiteltu, laajeneva polyuretaanivaahto. Pullon kaksoisventtiili mahdollistaa sekä pistooli- että pillikäytön. Vaahto täyttää EN 1366-4 mukaiset vaatimukset 180 minuutin palonkestosta. Kovettunut vaahto on leikattavissa, muotoiltavissa ja hiottavissa. Tekniset tiedot • kemiallinen pohja: polyuretaanivaahto • pakkaus: 750 ml painepakkaus • väri: punainen • käyttöikä: 12 kk valmistuspäivämäärästä • varastointi: avaamattomassa pakkauksessa kuivassa tilassa +5 °C…+25 °C lämpötilassa • tiheys pistoolikäytössä/pillikäytössä: ~17 kg/m³ / ~30 kg/m³ • laajeneminen pistoolikäytössä/pillikäytössä: ~60 % / 160 % • valon- ja lämmönkesto: ei pysyvää UV-kestoa • käytönaikainen lämpötila: -40 °C min. / +80 °C maks. (hetkellisesti +100 °C) • riittoisuus (750 ml) pistooli-/pillikäytössä: ~44 l / ~30 l • riittoisuus (saumatuotto) pistooli-/pillikäytössä: ~32 m / 24 m (20 x 50 mm sauma) • leikattavissa pistooli-/pillikäytössä: ~25 / ~40 minuuttia (30 mm halkaisijaltaan oleva palko) • kosketuskuiva: ~6 minuuttia Lue työstöohjeet tuotekortilta. Puhdista kaikki työvälineet heti käytön jälkeen (sopivia tuotteita ovat Sika Boom® Cleaner tai Sika® Remover-208).

Pakkaus

Paino
0.911 kg
Nettosisältö
0.75 LTR
Korkeus
34.8 cm
Pituus
6.5 cm
Leveys
6.5 cm

Ympäristötiedot

GEV-EMICODE EC1 -sertifioitu
Kyllä
Isosyanaatiton
Ei
M1-sertifioitu
Kyllä

Vaaralausekkeet:

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. H373 Saattaa hengitettynä vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Tuotteen käyttö saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita henkilöille, jotka ovat jo herkistyneet di-isosyanaateille. Astmaatikkojen ja ihottumasta tai iho-ongelmista kärsivien henkilöiden tulisi välttää kosketusta, myös ihokosketusta, tämän tuotteen kanssa. Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto, ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen A1-tyyppi). Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. Faroangivelser H222 Extremt brandfarlig aerosol. H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H334 Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H351 Misstänks kunna orsaka cancer. H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning. Personer som redan är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer med astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Vid dåliga ventilationsförhållanden får denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN 14387). Ämnet/blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.